معرفی کارکنان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

جناب آقای هادی صادق دقیقی
مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
۳۳۳۲۰۲۹۳
سرکار خانم افسانه مهدیخانی
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸ 

 

جناب آقای فریبرز محمدهادی
رئیس گروه پژوهش و آینده نگری
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸
سرکار خانم اعظم محمودی پور اصل
کارشناس دوره‌های بهبود مدیریت و عمومی
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸
جناب آقای رضا طهماسب خانی
کارشناس دوره‌های شغلی ، تخصصی و دوره های فناوری اطلاعات
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸
سرکار خانم مولود پایروند
متصدی امور دفتری - تحویل گواهینامه‌های آموزشی
۳۳۳۲۰۰۸۷-۸