کلاس‌ها و سایت‌های مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

 

 

راهروی ورودی مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

راهروی ورودی مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

 

سایت A

سایت A

 

سایت B

سایت B

 

طرف دیگر سایت B

طرف دیگر سایت B

 

کلاس 1

کلاس ۱

 

کلاس 2

کلاس ۲

 

راهروی ورودی طبقه دوم

راهروی ورودی طبقه دوم

 

کلاس ۳

کلاس ۳

 

کلاس 4

کلاس ۴