مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
سرفصل: 

-مفهوم تعالی سازمانی (سرآمدی سازمان)

- تفاوت سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی

- موانع تعالی سازمانی در سازمان های غیرانتفاعی

-سنجش تعالی سازمانی و مدل های مرتبط (مدل EFQM ، مدل CAF ، مدل BBC ، مدل جشنواره شهید رجایی )

- فرآیند پیاده سازی تعالی سازمانی