دوره اصول و مبانی برنامه ریزی اقتصادی ۳۰۴۷۶۱۶۳

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره اصول و مبانی برنامه ریزی اقتصادی ۳۰۴۷۶۱۶۳
  • نظری: ۲۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۴ ساعت
  • شهریه: ۱۴۴۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: بیت اله اکبری
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

حسابهای ملی

تورم

مدلهای در آمدی مخارج کینزی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
دوره اصول و مبانی برنامه ریزی اقتصادی