تنظیم قراردادها ۳۰۴۷۶۵۴۸

تب‌های اولیه

شغلی
دوره های شغلی
تنظیم قراردادها
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تنظیم قراردادها ۳۰۴۷۶۵۴۸
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-شناخت مفاهیم و تعاریف کلی قراردادها و آشنایی با قرارداد از نظر حقوقی و عرفی

-ضوابط لازم الرعایه در تنظیم قراردادها

-قراردادها در قانون مدنی

-شرایط اساسی برای صحت قراردادها

-طرفین قرارداد

-قراردادهای خرید، حمل و نقل ، پیمان مدیریت و غیره-نحوه عقد و مبادله قرارداد ، نحوه صدور الحاقیه و اصلاحیه

-شرایط اساسی برای صحت قراردادها-شکل اسناد و مدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد

-مبلغ، مدت وموضوع قرارداد-بیمه و ضمانت در قرارداد

-حوادث قهری و غیرمترقبه در قراردادها

-آثار قراردادها-انحلال قراردادها-ارائه چند نمونه قرارداد(عملی)

توضیحات: