فنون اداره جلسات ۳۰۴۷۶۵۵۰

تب‌های اولیه

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
فنون اداره جلسات
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : فنون اداره جلسات ۳۰۴۷۶۵۵۰
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-چرا جلسات را اداره کنیم؟-چگونه  راه حل های برابر پیدا کنیم؟

-چگونه می توانیم یک مجری خوب جلسه باشیم؟

-چه مواقعی باید تشکیل جلسه دهیم؟-چگونگی حل مساله در گروه؟

-چگونه می توان روش تعاملی را در سازمان معرفی نمود؟

توضیحات: