دوره حسابرسی (۱) ۳۰۴۷۶۵۵۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره حسابرسی (۱) ۳۰۴۷۶۵۵۱
  • نظری: ۲۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۴ ساعت
  • شهریه: ۱۴۴۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- سیر تکامل حرفه حسابرسی در ایران

-جایگاه حسابرسی در سازمان

-انواع حسابرسان

-عوامل محیطی مؤثر بر دوره عمل حسابداری

-اشتباهات ممکن در تنظیم صورتهای مالی و خطرات ناشی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده

-استاندارهای حسابرسی

-ضوابط و موازین حسابرسی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
دوره حسابرسی (۱)