دوره سیستمهای اطلاعات مدیریت ۳۰۴۷۶۵۵۳

تب‌های اولیه

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره سیستمهای اطلاعات مدیریت
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره سیستمهای اطلاعات مدیریت ۳۰۴۷۶۵۵۳
  • نظری: ۹.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۹ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-نقش و جایگاه MIS در تصمیم گیری مدیران

-نقش خروجی MIS در حرکت به سمت خروج تصمصم گیری سنتی-جایگاه MIS در مجموعه سیستمهای اطلاعاتی-ارتباط سیستمهای اطلاعاتی با سایر سیستمهای موجود در سازمان-نقش شبکه ها در استفاده از یکپارچگی اطلاعات در سازمان-تکنیکهای پیاده سازی و ثبت MIS

-معرفی اجمالی تکنیکهای طراحی MIS-مفاهیم و اصول طراحی

توضیحات: