روش تحقیق ۳۰۴۷۶۵۵۶

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : روش تحقیق ۳۰۴۷۶۵۵۶
  • نظری: ۳۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-ماهیت روش علمی تحقیق، مراحل روش علمی، بیان مسئله، گزاره های مساله (هدفهای، فرضیه ها و سوالهای تحقیق)، ضرورت و اهمیت تحقیق و کاربرد آن-متغیرها و مقیاسهای اندازه گیری

-بررسی پیشینه تحقیق-دسته بندی تحقیقات ( برحسب هدف، بر حسب نحوه گردآوری داده ها)

-تحقیق توصیفی و انواع آن – تحقیق آزمایشی و انواع آن-ابزارهای اندازه گیری در تحقیق _پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و ...)-مقیاسهای اندازه گیری (اسمی، فاصله ای و ...)

-قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی و روایی)

-جامعه و نمونه تحقیق، روشهای نمونه گیری

– تعیین حجم نمونه-داده های کیفی و تحلیل آنها-داده های کمی و تحلیل آنها

-تدوین گزارش تحقیق (کاربرد گزارش تحقیق، انواع گزارش تحقیق، مراحل تدوین گزارش تحقیق)

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
روش تحقیق