کارآفرینی سازمانی ۳۰۴۷۶۵۵۹

تب‌های اولیه

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
کارآفرینی سازمانی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کارآفرینی سازمانی ۳۰۴۷۶۵۵۹
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- مفهوم و انواع کارآفرینی (فردی و سازمانی) و تفاوت آنها

- چارچوب و ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی

-مدل های کارآفرینی سازمانی

-عوامل و موانع کارآفرینی سازمانی

-راهکارهای غلبه برموانع کارآفرینی سازمانی

-عوامل تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی

- ویژگی های سازمانهای کارآفرین

- تفاوت سازمان های کارآفرین با سازمان های محافظه کار

- کارآفرینی در سازمان های دولتی

توضیحات: