رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار ۳۰۴۷۶۵۶۰

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار ۳۰۴۷۶۵۶۰
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- مزایا و خدمات پرسنلی

-اهمیت و ارزش حفظ صیانت کارکنان

-برنامه های بهداشت ایمنی-ضرورت و اهمیت توجه به شرایط فیزیکی محیط کار

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار