دوره نظارت مالی ۳۰۴۷۶۵۶۱

تب‌های اولیه

شغلی
دوره های شغلی
دوره نظارت مالی
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره نظارت مالی ۳۰۴۷۶۵۶۱
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-نحوه اعمال نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از طریق ذیحساب

-چگونگی اجرای ماده ۹۱ قانون محاسبات در صورت تشخیص ذیحساب مبنی بر دستور خرج رئیس دستگاه اجرایی خارج از چارچوب قانون و مقررات مالی

توضیحات: