آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین ۳۰۴۷۶۵۷۳

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین ۳۰۴۷۶۵۷۳
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مقدمه و ضرورت اجرای طرح صالحین-اهداف و اهمیت طرح صالحین-ساختار کلی طرح صالحین

-سیاستهای طرح صالحین-رهنمودها و مبانی طرح صالحین از منظر مقام معظم رهبری-تعاریف(استاد، سرمربی و ...)-ارتباط ارکان طرح صالحین-حلقه های تربیتی طرح صالحین

توضیحات:
عمومی
دوره های فرهنگی اجتماعی
آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین