حقوق تامین اجتماعی ۱ "بیمه اجباری تامین اجتماعی" 30476582

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق تامین اجتماعی ۱ "بیمه اجباری تامین اجتماعی" 30476582
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مفهوم بیمه اجتماعی و تفاوت آن با بیمه های بازرگانی

-بیمه اجتماعی پایه و تکمیلی

-اجباری بودن بیمه و احکام و آثار آن

-میزان حق بیمه

-مدیریت و مسئولیت در پرداخت حق بیمه

-نحوه وصول حق بیمه و تضمینات آن

-مشمولین بیمه اجباری تامین اجتماعی

-سایر احکام ناظر به بیمه اجباری تامین اجتماعی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۱ "بیمه اجباری تامین اجتماعی"