حقوق تامین اجتماعی ۴ "بیمه خدمات اداری" 30476585

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق تامین اجتماعی ۴ "بیمه خدمات اداری" 30476585
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-بیمه درمان (مفهوم و قلمرو)

-سهم بیمه درمانی در قانون تامین اجتماعی

-مشمولین بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی

-بیمه همگانی خدمات درمانی-بیمه کارکنان دولت

-بیمه روستائیان و عشایر

-بیمه مستمندان و سایر اقشار

-شورای عالی خدمات درمانی و ظایف آن

-نظام ارجاع و پزشک خانواده و نقش بیمه های درمانی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۴ "بیمه خدمات اداری"