حقوق تامین اجتماعی ۵ "قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری" 30476587

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق تامین اجتماعی ۵ "قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری" 30476587
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-بازنشستگی کشوری و ارتباط آن با حقوق استخدامی

-بازنشستگی عادی و مشمولین آن

-بازنشستگی پیش از موعد و انواع آن-کسور بازنشستگی چگونگی وصول آن

-هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران

-حقوق وظیفه و مشمولین دریافت آن

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۵ "قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری"