آشنایی با مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ۳۰۴۷۷۰۲۶

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ۳۰۴۷۷۰۲۶
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۵
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آذر شمشیری فرد
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های فن آوری اطلاعات
آشنایی با مفاهیم پایه فناوری اطلاعات