نظارت کنترل و بازرسی در انتخابات ۳۰۴۷۷۳۶۵

تب‌های اولیه

شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی آموزش
نظارت کنترل و بازرسی در انتخابات
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نظارت کنترل و بازرسی در انتخابات ۳۰۴۷۷۳۶۵
  • نظری: ۲۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۴ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: گروه مدرسین
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: