آشنایی با دیوان عدالت اداری وآئین دادرسی مربوط به آن ۳۰۴۷۷۴۶۰

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با دیوان عدالت اداری وآئین دادرسی مربوط به آن ۳۰۴۷۷۴۶۰
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حسین گنجی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
آشنایی با دیوان عدالت اداری وآئین دادرسی مربوط به آن