مهارت دوم IT (استفاده ازکامپیوترومدیریت فایلها) ۳۰۴۷۷۶۶۶

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت دوم IT (استفاده ازکامپیوترومدیریت فایلها) ۳۰۴۷۷۶۶۶
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۸.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آذر شمشیری فرد
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت دوم IT (استفاده ازکامپیوترومدیریت فایلها)