آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیت های آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم (مصوبه شورای فنی) ۳۰۴۷۷۶۷۵

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیت های آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم (مصوبه شورای فنی) ۳۰۴۷۷۶۷۵
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
مصوب کارگروه
دوره های مصوب
آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیت های آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم (مصوبه شورای فنی)