سیستمهای اطلاعاتی مدیریت(MIS) وکاربرد آن در امور مالی ۳۰۴۷۷۹۵۶

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت(MIS) وکاربرد آن در امور مالی ۳۰۴۷۷۹۵۶
  • نظری: ۳۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۲ ساعت
  • شهریه: ۱۵۳۶۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد خطیری
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت(MIS) وکاربرد آن در امور مالی