منشور حقوق شهروندی ۳۰۴۷۸۰۳۳

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : منشور حقوق شهروندی ۳۰۴۷۸۰۳۳
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۳۶۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: علی رمضانی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
منشور حقوق شهروندی