آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران ۳۰۴۷۸۲۷۶

تب‌های اولیه

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران ۳۰۴۷۸۲۷۶
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۴۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: داود امامزاده
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات: