دوره مدیریت خصوصی سازی ۳۰۴۸۱۸۸۲

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره مدیریت خصوصی سازی ۳۰۴۸۱۸۸۲
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مجید آهنگریان
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-علل ، اهداف و رویکردهای خصوصی سازی و واگذاری

۲- تفاوت وظایف حاکمیتی و تصدی گری

۳-تجارب سایر کشورها در ارزیابی سیاست ، برنامه و خصوصی سازی

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره مدیریت خصوصی سازی