دوره طراحی فرایندهاوساختارهای سازمانی ۳۰۴۸۱۸۸۵

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره طراحی فرایندهاوساختارهای سازمانی ۳۰۴۸۱۸۸۵
  • نظری: ۱۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۸ ساعت
  • شهریه: ۱۷۲۸۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-ابعاد ساختار سازمانی

۲-ساختار و طراحی ساختار

۳-مبانی ساختار سازمانی

۴-فرآیند طراحی سازمان

۵-فنون طراحی فرآیندهای سازمانی

۶-مهندسی مجدد فرآیندها

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره طراحی فرایندهاوساختارهای سازمانی