بهبود بهره وری و نتایج آن ۳۰۴۸۱۸۸۷

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : بهبود بهره وری و نتایج آن ۳۰۴۸۱۸۸۷
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: جعفر عسگری
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-تعاریف ، اصول ، مبانی بهره وری و سطوح بهره وری ، روشهای اندازه گیری بهره وری ، عوامل موثر بر بهره وری

۲-راههای بهبود بهره وری ، سازماندهی فعالیتهای بهبود بهره وری

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
بهبود بهره وری و نتایج آن