شفافیت وسلامت اداری(پودمان سلامت اداری) ۳۰۴۸۱۸۸۸

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : شفافیت وسلامت اداری(پودمان سلامت اداری) ۳۰۴۸۱۸۸۸
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حمزه محمدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-تعاریف ، طبقه بندی و عوامل موثر در سلامت اداری

۲-روشهای ارتقاء سلامت اداری

۳-برنامه ریزی برای ارتقاء شفافیت و سلامت اداری

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
شفافیت وسلامت اداری(پودمان سلامت اداری)