حسابرسی (۲) ۳۰۴۸۱۸۹۵

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حسابرسی (۲) ۳۰۴۸۱۸۹۵
  • نظری: ۲۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۴ ساعت
  • شهریه: ۱۴۴۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: وحید بغدادی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-مراحل مختلف بررسی سیستم کنترل های داخلی

۲- درک و ثبت سیستم کنترل های داخلی

۳- ارزشیابی سیستم های داخلی

۴- نحوه تنظیم برنامه و رسیدگی عملیات جهت بررسی میزان صحت و تداوم اجرای کنترل داخلی موجود

۵- بررسی سیستم کنترل های داخلی مکانیزه مالی

کار عملی: عملیات فوق برای یک سیستم نمونه (واقعی یا فرضی) انجام شود

توضیحات:
شغلی
دوره‌های آموزشی رشته‌های شغلی حسابدار، ذی‌حساب، حسابرس
حسابرسی (۲)