قانون کار و تامین اجتماعی ۳۰۴۸۱۸۹۶

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : قانون کار و تامین اجتماعی ۳۰۴۸۱۸۹۶
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-تعاریف

۲-اصول و مبانی

۳-مشمولین قانون کار

۴-تعلیق قرارداد

۵-تشکل های کارگری و کارفرمایی

۶-مراجع حل اختلاف

۷-حق السعی و مزد

۸-شورای عالی کار

۹-میزان برداشت حق بیمه اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
قانون کار و تامین اجتماعی