آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه ۳۰۴۸۱۸۹۹

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه ۳۰۴۸۱۸۹۹
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آقای رجبلو
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-فلسفه نظام بازنشستگی

۲-اهداف بازنشستگی

۳-انواع بازنشستگی و قوانین مربوطه به هریک

۴-شرایط بازنشستگی استفاده از مرخصی قبل از بازنشستگی

۵-محاسبه حقوق بازنشستگی

۶-برقراری حقوق وظیفه و ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث

۷-موارد قطع حقوق بازنشستگی

۸-نحوه محاسبه و تعیین بدهی کسوربازنشستگی و دستورالعمل های مربوط به ان

۹-حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه

۱۰- فرمها و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ...

۱۱-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان اور

۱۲-دیگر آئین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهای جاری مرتبط با بازنشستگی و وظیفه

۱۳-دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و فصل ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه