علم قانونگذاری و تفسیر حقوقی (وضع و تفسیر قوانین) ۳۰۴۸۱۹۰۳

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : علم قانونگذاری و تفسیر حقوقی (وضع و تفسیر قوانین) ۳۰۴۸۱۹۰۳
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱- ماهیت و ساختار شکلی و ماهوی قانون در مقایسه با مقرره (مقررات )و مصوبه (مصوبات)

۲-سلسله مراتب قوانین و مقررات

۳-فرآیند بررسی و تنظیم پیشنهاد وضع قوانین و مقررات

۴-فرآیند بررسی و تنظیم متن پیش نویس قوانین و مقررات (لوایح و طرح ها)

۵-فرآیند بررسی و تصویب در دولت(در مورد لوایح و مصوبات دولت)

۶-فرآیند بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و بررسی و تائید در شورای نگهبان (در مورد لوایح و طرح ها)

۷-فرآیند بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام

۸-فرآیند بررسی و تصویب در سایر مراجع مقررات گذاری (شوراها و ....)

۹-مفهوم و ضوابط اصلاح،تغییر ساختاری، نسخ، تخصیص، تقیید، احیاء ، توقف اجرا و ..... قوانین و مقررات

۱۰-انواع روشها و اصول و ضوابط تفسیر قوانین و مقررات و معاهدات در حوزه های حقوق خصوصی،حقوق عمومی ،حقوق جزا و حقوق بین الملل

توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی
علم قانونگذاری و تفسیر حقوقی (وضع و تفسیر قوانین)