آشنایی با نرم افزار آماری statistica 30481906

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با نرم افزار آماری statistica 30481906
  • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۰ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱- اهمیت و ضرورت استفاده از نرم افزارهای آماری

۲- Statisticaچیست؟

۳- مهمترین موارد کاربرد Statistica:

           - نمایش گرافیکی داده ها

            -نمایش علمی نمودارهای علمی پیچیده

            -خلاصه کردن سریع داده ها نسبت به ارزش متوسط یا سهم در هر گروه

            -کشف ارتباط در میان داده ها

            - کشف استثثناهای مهم در میان داده ها

            - مرتب کردن اسناد موجود (Statistica, excel,word, html) در کارنامه ای (Word book) با ظرفیت محدود

۴- معرفی کامل نرم افزار و کار عملی

توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی آمار موضوعی
آشنایی با نرم افزار آماری statistica