آئین نگارش حقوقی ۳۰۴۸۷۴۴۹

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آئین نگارش حقوقی ۳۰۴۸۷۴۴۹
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد علی نیا
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

بخش اول : آئین نگارش در خصوص دادخواست و انواع آن

فصل اول – نحوه تنظیم دادخواستهای حقوقی

فصل دوم – نحوه تنظیم دادخواستهای خانوادگی

فصل سوم – نحوه تنظیم دادخواست اداری

بخش دوم: آئین نگارش در خصوص درخواستها و انواع آن

فصل اول – نحوه نگارش درخواستهای حقوقی

فصل دوم – نحوه نگارش درخواستهای خانوادگی

فصل سوم: نحوه نگارش درخواستهای ثبتی

بخش سوم: آئین نگارش سایر مکاتبات حقوقی

فصل اول: نحوه تنظیم و ارسال اظهار نامه

فصل دوم: نحوه و تنظیم صورت جلسات حقوقی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آئین نگارش حقوقی