مهندسی شبکه ۳۰۴۸۹۰۴۲

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهندسی شبکه ۳۰۴۸۹۰۴۲
  • نظری: ۳۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۰ ساعت
  • شهریه: ۱۸۰۰۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
این دوره اختصاصی بوده وحسب درخواست و تاکید اداره کل حراست استان، برای مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شاغل در واحد حراست دستگاه های اجرایی میباشد.
شغلی
دوره های شغلی
مهندسی شبکه