آشنایی با اصول برنامه ریزی، تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی، نظام هدایت و کنترل ۳۰۴۸۹۰۸۴

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با اصول برنامه ریزی، تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی، نظام هدایت و کنترل ۳۰۴۸۹۰۸۴
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۰ریال
  • ظرفیت: ۸۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: علی رحمانی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با اصول برنامه ریزی، تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی، نظام هدایت و کنترل
توجه! این دوره اختصاصی استانداری قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.