کاربرد حسابهای منطقه ای سازمان ۳۰۴۸۹۳۲۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کاربرد حسابهای منطقه ای سازمان ۳۰۴۸۹۳۲۱
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۸.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۴ ساعت
  • شهریه: ۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: عزیزاله فرهادی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
کاربرد حسابهای منطقه ای سازمان
توجه! این دوره اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.