نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان ۳۰۴۹۰۳۵۵

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان ۳۰۴۹۰۳۵۵
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۳۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: - یقین پور
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان