آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولت ۳۰۴۹۰۴۴۸

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولت ۳۰۴۹۰۴۴۸
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: علی اکبر واحدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
این دوره مختص اداره اوقاف و امور خیریه می باشد
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولت
توجه! این دوره اختصاصی اداره کل اوقاف وامورخیریه قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.