پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت ۳۰۴۹۰۴۴۹

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت ۳۰۴۹۰۴۴۹
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: ناصر حمیدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت