آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ۳۰۴۹۱۷۱۴

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ۳۰۴۹۱۷۱۴
  • نظری: ۳۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۴ ساعت
  • شهریه: ۱,۶۳۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد حسین شیرعلی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تجزیه و تحلیل شغل : تعریف و اصول ، عوامل تشکیل دهنده شغل ، گروه بندی مشاغل ، چگونگی انتخاب عنوان شغل ، شرح شغل و اصول تهیه آن-روشهای طبقه بندی مشاغل : (روش درجه بندی ، روش مقایسه عوامل ، روش امتیازی و غیره طرح طبقه بندی مشاغل جاری : تشریح و تفسیر محتوای طرح

– ویژگیهای رسته های مختلف طرح ارزیابی مشاغل مدیران

– طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی

– طرح های طبقه بندی مشاغل هنرمندان ، معلمان و پزشکان ، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( رسته های نه گانه )

- آشنایی با قوانین و مقررات فصل هشتم و دهم قانون مدیریت خدمات کشوری- آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، آئین نامه تغییر طبقه و رتبه مستخدمین رسمی و ثابت ، آشنایی با سازمانهای غیر مشمول مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی خاص آن ، آشنایی با مشاغل مشمول قانون کار .

- دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن