گرافیک و صفحه آرایی ۳۰۴۹۱۷۱۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : گرافیک و صفحه آرایی ۳۰۴۹۱۷۱۸
  • نظری: ۴۵.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴۵ ساعت
  • شهریه: ۱,۸۹۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعریف گرافیک و اهمیت کاربرد آن در دنیای امروز

-بررسی تاریخچه گرافیک و سیر تحول آن در جوامع تا به امروز

- الفبای گرافیک-بیان و ارائه از طریق تصویر-الفبای فرم و مبحث رنگ

- ظاهر ، ساخت و تشکیلات در بیان تصویری-اندازه ، مقدار و جهت ، تقسیم و موقعیت در هنر گرافیک

-پرسپکتیو ، طراحی گرافیک ، روشها و تجزیه و تحلیل-اندازه و انواع حروف

-گراور سازی و کلیشه سازی-نقش گرافیک در ایران

-انتقال پیام در وسائل ارتباط جمعی

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
گرافیک و صفحه آرایی