توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری) ۳۰۴۹۲۴۲۸

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری) ۳۰۴۹۲۴۲۸
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه: ۶۴۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار می شود
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدواستخدام کارکنان دولت(قانون مدیریت خدمات کشوری)