آسیب شناسی مسائل فرهنگی ۳۰۴۹۲۸۰۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آسیب شناسی مسائل فرهنگی ۳۰۴۹۲۸۰۳
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: نعمت الله فاضلی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
آسیب شناسی مسائل فرهنگی