تجزیه وتحلیل اداری ۳۰۴۹۳۰۲۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تجزیه وتحلیل اداری ۳۰۴۹۳۰۲۱
 • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۲۰ ساعت
 • شهریه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۵۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • سیر و اندیشه های اداری
 • مسئله و مشکل در اداره و رابطه آنها با تجزیه و تحلیل اداری
 •  تعاریف و ماهیت تجزیه و تحلیل اداری
 • فنون و تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری
 • چگونگی جمع آوری اطلاعات و داده های عینی
 • روشهای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
 • تدوین راه حلها و پیشنهادهای اصلاحی
 • تهیه گزارش های مناسب و راه های شناساندن آن به مدیران و پرسنل عملیاتی
 • کاربرد تجزیه و تحلیل اداری و فنون مربوطه در بررسی سازمان (ساختاری) ، بررسی های نیروی انسانی ، بررسی های جریان کار ، بررسی های استقرار
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
تجزیه وتحلیل اداری