دوره تجزیه وتحلیل اداری ۳۰۴۹۳۰۲۱

تب‌های اولیه

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره تجزیه وتحلیل اداری ۳۰۴۹۳۰۲۱
  • نظری: ۳۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳۰ ساعت
  • شهریه: ۲,۰۷۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
اهم سرفصل ها: -سیر و اندیشه های اداری -مسئله و مشکل در اداره و رابطه آنها با تجزیه و تحلیل اداری - تعاریف و ماهیت تجزیه و تحلیل اداری -فنون و تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری - چگونگی جمع آوری اطلاعات و داده های عینی -روشهای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها -تدوین راه حلها و پیشنهادهای اصلاحی -تهیه گزارش های مناسب و راه های شناساندن آن به مدیران و پرسنل عملیاتی - کاربرد تجزیه و تحلیل اداری و فنون مربوطه در بررسی سازمان (ساختاری) ، بررسی های نیروی انسانی ، بررسی های جریان کار ، بررسی های استقرار و غیره
شغلی
دوره های شغلی
دوره تجزیه وتحلیل اداری