آشنایی با سیستم های پیش بینی و مخاطرات جوی و بحران های محیطی ۳۰۴۹۳۰۲۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با سیستم های پیش بینی و مخاطرات جوی و بحران های محیطی ۳۰۴۹۳۰۲۸
  • نظری: ۲۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۴ ساعت
  • شهریه: ۱,۶۵۶,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: امیر حسین مهدیخانی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با سیستم های پیش بینی و مخاطرات جوی و بحران های محیطی