آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۳۰۴۹۴۳۳۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۳۰۴۹۴۳۳۸
  • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۰ ساعت
  • شهریه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: اجرای بودجه

-درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

-هزینه ها و سایر پرداختها

- معاملات دولتی

فصل سوم: نظارت مالی

فصل چهارم:تنظیم حساب و تفریغ بودجه

فصل پنجم: اموال دولتی

فصل ششم: مقررات متفرقه

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با قانون محاسبات عمومی