مدیریت کیفیت در تولید آمار ۳۰۴۹۴۳۴۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت کیفیت در تولید آمار ۳۰۴۹۴۳۴۲
  • نظری: ۱۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۸ ساعت
  • شهریه: ۱,۲۴۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعاریف و ارزش بنیادی مدیریت کیفیت

- مدل های مدیریت

- مدیریت کیفیت در سازمانهای آماری

-ابزارهای اجرا

-کنترل فرایند آماری

-ابزار برای ارتقای کیفیت

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
مدیریت کیفیت در تولید آمار