گزارش نویسی در بازرسی ۳۰۴۹۴۳۴۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : گزارش نویسی در بازرسی ۳۰۴۹۴۳۴۵
 • نظری: ۶.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۶ ساعت
 • شهریه: ۴۱۴,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:

مروری بر مراحل علمی روش تحقیق

-تکنیک های جمع آوری اطلاعات

-تعریف گزارش و گزارش نویسی

-اهداف گزارش نویسی

-طبقه بندی گزارش ها

-مراحل چهارگانه گزارش نویسی

 • مرحله برنامه ریزی، تدارکات و تهیه مقدمات
 • مرحله تنظیم وسازماندهی گزارش(ساختار گزارش)
 • مرحله نگارش، نشانه گذاری و اهمیت آن در گزارش
 • مرحله تجدیدنظر و اصلاح و تهیه متن نهایی

-خلاصه سازی(اهمیت و مراحل خلاصه سازی در گزارش نویسی بازرسی)

-فرمت های گزارش نویسی بازرسی

توضیحات:
شغلی
گزارش نویسی در بازرسی