آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت ۳۰۴۹۴۳۴۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت ۳۰۴۹۴۳۴۷
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۲۷۶,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-جایگاه آموزش در اسناد بالادستی (سیاستهای نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری ، قانون مدیریت خدمات کشور، نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه های تحول )

-نظام آموزش کارمندان دولت

-بخشنامه ها و دستوالعمل های مرتبط با نظام آموزش کارمندان دولت

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت